« Takaisin hakulomakkeelle  
ELOHOPEAICSC: 0056 (Marraskuu 2019)
Nestemäinen elohopea
CAS #: 7439-97-6
YK #: 2809
EC Numero: 231-106-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara.      Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Kuume. Oksentelu. Ripuli. Vatsakipu. Päänsärky. Heikkous.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Ks. Huomautukset. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain elohopealle (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin ei-metallisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Voi syövyttää metalleja
Tappavaa hengitettynä
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Vahingoittaa keskushermostoa ja munuaisia
Vahingoittaa keskushermostoa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Erityismateriaali.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
ELOHOPEA ICSC: 0056
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON, RASKAS, LIIKKUVA, HOPEINEN, NESTEMÄINEN METALLI 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Reagoi kiivaasti ammoniakin, halogeenien, asetyleenin ja amiinien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää alumiinia ja monia muita metalleja. Tämä muodostaa amalgaameja. 

Molekyylikaava: Hg
Atomimassa: 200.6
Kiehumislämpötila: 357°C
Sulamislämpötila: -39 °C
Tiheys: 13.5 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.26
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.93
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.009 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja ihon läpi myös höyrynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle. Suurien höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. Tämä voi johtaa kuolemaan. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa vapinaan ja kudosvaurioihin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa ärtyisyyteen, tunteiden epävakaisuuteen, vapinaan, mielen ja muistin häiriöihin ja puhevikoihin. Voi aiheuttaa tulehdusta ja värimuutosta ikenissä. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.025 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
EU-OEL: 0,02 mg/m3 TWA.
MAK: (hengittyvä jae): 0.02 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin ja merikala- ja äyriäisruokiin. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
Muut YK-numerot: 3506 Valmisteet sisältävät elohopeaa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,02 mg/m³ (8 h) (iho, melu).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren elohopea (epäorgaaninen) 50 nmol/l. Raskauden aikana ei tule ylittää veren elohopean viiterajaa 10 nmol/l. Virtsan elohopea 140 nmol/l. Raskauden aikana ei tule ylittää virtsan elohopean viiterajaa 7 nmol/l.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylikloridi, nitriilikumi, fluorikumi.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,16-0,9 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0,006-0,02 mg/l.  EU-luokitus
H330; H372; H400; H410; H360D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi