« Takaisin hakulomakkeelle  
MEKOPROPPIICSC: 0055 (Lokakuu 2005)
2-(4-Kloori-o-tolyylioksi)propionihappo
2-(4-Kloori-2-metyylifenoksi)propanonihappo
MCPP
CAS #: 93-65-2
YK #: 2761
EC Numero: 202-264-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Pahoinvointi.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
MEKOPROPPI ICSC: 0055
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-RUSKEA KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen kloorivetyä. Liuos vedessä on heikko happo. Syövyttää joitakin pinnoitteita ja metalleja kosteuden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: C10H11ClO3 / ClC6H3(CH3)OCH(CH3)COOH
Molekyylimassa: 214.7
Sulamislämpötila: 94 °C
Tiheys: 1.28 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.07
Höyrynpaine, Pa 22.5 °C:ssa: 0.08
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.17  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Mekoproppi kuuluu kloorifenoksi-herbisideihin, jotka IARC (1987) on luokitellut ryhmänä mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttaviksi, mutta tiedot juuri tästä aineesta eivät ole vakuuttavia.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Muu CAS numero: 7085-19-0 . 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi, kloropreenikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 650 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 900 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-38-41-50/53; S: (2)-13-26-37/39-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi