« Takaisin hakulomakkeelle  
MCPAICSC: 0054 (Marraskuu 2009)
4-Kloori-2-metyylifenoksietikkahappo
4-Kloori-o-tolyylioksietikkahappo
2-Metyyli-4-kloorifenoksietikkahappo
CAS #: 94-74-6
YK #: 3077
EC Numero: 202-360-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara jos valmisteet sisältävät syttyviä/räjähtäviä liuottimia.      Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Pahoinvointi. Ripuli. Tajuttomuus. Oksentelu. Heikkous. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warnenviro;aqua
VAARA
Haitallista nieltynä tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Viileä. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
MCPA ICSC: 0054
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja fosgeenia. Aine on heikko happo. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: C9H9ClO3
Molekyylimassa: 200.6
Sulamislämpötila: 113-119 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: (merkityksetön)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Aine on syövyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa ja sydämessä nieltäessä suurina määrinä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
MCPA kuuluu kloorifenoksi-herbisideihin, jotka ryhmänä on luokiteltu mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttaviksi.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi, kloropreenikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 700 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1,37 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 25-59 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-38-41-50/53; S: (2)-26-37-39-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi