« Takaisin hakulomakkeelle  
HEKSAKLOORIETAANIICSC: 0051 (Marraskuu 2010)
Perkloorietaani
Hiiliheksakloridi
CAS #: 67-72-1
YK #: 3077;(NOS)
EC Numero: 200-666-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
VAARA
Haitallista nieltynä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Vahingoittaa keskushermostoa, munuaisia ja maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, alkalimetalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
HEKSAKLOORIETAANI ICSC: 0051
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 300 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen fosgeenia (ks. ICSC 0007) ja kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi sinkin, alumiinijauheen ja natriumin kanssa. Reagoi kiivaasti alkalimetallien ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C2Cl6 / Cl3CCCl3
Molekyylimassa: 236.7
Härmistymislämpötila: 183-185°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.1
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 53
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.9  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa ataksiaan ja vapinaan. Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 9.8 mg/m3, 1 ppm; imeytyy ihon läpi (H); hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C; syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 9.8 mg/m³ (8 h).
HTP: 3 ppm; 29 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4460 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 32 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1-2.4 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 8.1 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi