« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1,2-TRIKLOORI-1,2,2-TRIFLUORIETAANIICSC: 0050 (Heinäkuu 2002)
Triklooritrifluorietaani
CFC 113
R 113
CAS #: 76-13-1
EC Numero: 200-936-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Epäsäännölliset sydämenlyönnit. Sekavuus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään metalleista ja seoksista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
1,1,2-TRIKLOORI-1,2,2-TRIFLUORIETAANI ICSC: 0050
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, HAIHTUVA NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163), fosgeenia (ks. ICSC 0007), fluorivetyä (ks. ICSC 0283) ja karbonyylifluoridia (ks. ICSC 0633). Reagoi kiivaasti jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää magnesiumia ja sen seoksia. 

Molekyylikaava: C2Cl3F3 / Cl2FCCClF2
Molekyylimassa: 187.4
Kiehumislämpötila: 48°C
Sulamislämpötila: -36 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.56
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.02
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 36
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 3.0
Itsesyttymislämpötila: 680°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.30  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin ja keskushermoston lamaantumiseen. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1000 ppm TWA; 1250 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 3900 mg/m3, 500 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1000 ppm; 7800 mg/m³ (8 h).
HTP: 1300 ppm; 10000 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 43 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 38500 pmm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi