« Takaisin hakulomakkeelle  
FLUORIICSC: 0046 (Lokakuu 2001)
CAS #: 7782-41-4
YK #: 1045
EC Numero: 231-954-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa monien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa päästää kosketuksiin veden, palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.    EI vettä. Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta. Ks. Huomautukset.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. Ks. Huomautukset. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 5.1 ja 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Viileä. 
PAKKAUS
 
FLUORI ICSC: 0046
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN PURISTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä otsonihöyryjä (ks. ICSC 0068) ja fluorivetyä (ks. ICSC 0283). Reagoi kiivaasti ammoniakin, metallien, hapettimien ja monien muiden materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: F2
Molekyylimassa: 38.0
Kiehumislämpötila: -188°C
Sulamislämpötila: -219 °C
Liukoisuus veteen: reaktio
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on erittäin syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Neste voi aiheuttaa paleltuman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; 2 ppm STEL.
EU-OEL: 1.58 mg/m3, 1 ppm TWA; 3.16 mg/m3, 2 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Vettä EI saa suihkuttaa vuotavalle säiliölle (syöpymisvaaran vuoksi).
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.16 mg/m³ (15 min) (Suomi 2016).
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 180-460 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 98 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, C; R: 7-26-35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2021, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi