« Takaisin hakulomakkeelle  
EPIKLOORIHYDRIINIICSC: 0043 (Kesäkuu 2015)
1-Kloori-2,3-epoksipropaani
gamma-Klooripropyleenioksidi
2-(Kloorimetyyli)oksiraani
CAS #: 106-89-8
YK #: 2023
EC Numero: 203-439-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 31°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 31°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu. Vapina. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Polttava tunne. Rakkulat. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Laita vaatteet suljettavaan astiaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Kipu. Punoitus. Näönmenetys. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccorrcancer;health haz
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, hapoista, emäksistä, alumiinista, sinkistä, amiineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
EPIKLOORIHYDRIINI ICSC: 0043
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu kuumentuessaan tai vahvojen happojen ja emästen vaikutuksesta. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163) ja klooria (ks. ICSC 0126). Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti alumiinin, sinkin, alkoholien, fenolien, amiinien (erityisesti aniliinin) ja orgaanisten happojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää terästä veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: C3H5ClO
Molekyylimassa: 92.5
Kiehumislämpötila: 116°C
Sulamislämpötila: -48 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 6
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.05
Leimahduspiste: 31 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.8-21
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.26  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa kouristuksiin, munuaisvikaan ja maksan toimintavajeeseen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa, maksassa ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B.
EU-OEL: 1.9 mg/m3 TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,5 ppm; 1,9 mg/m³ (8 h) (iho) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 90 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 515 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 18-35 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-10-23/24/25-34-43; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi