« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERIICSC: 0040 (Huhtikuu 2004)
2-(2-Metoksietoksi)etanoli
DEGME
CAS #: 111-77-3
EC Numero: 203-906-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 93°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 93°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
DIETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI ICSC: 0040
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C5H12O3 / CH3O(CH2)2O(CH2)2OH
Molekyylimassa: 120.2
Kiehumislämpötila: 193°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.04
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 30
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.001
Leimahduspiste: 93 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 215°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-18.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.14/-0.93 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
EU-OEL: 50.1 mg/m3, 10 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 50 mg/m³ (8 h) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, fluorikumi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan 2-(2-metoksietoksi)etikkahappo (U-MEAa) 50 mmol/mol kreatiniinia. Raskaana olevien ei tule altistua 2-metoksietoksietanolille, ts. virtsan metoksietoksietikkahappopitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,5 mmol/mol kreatiniinia.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4 ml/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2500 ml/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 7500 mg/l.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 63; S: (2)-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi