« Takaisin hakulomakkeelle  
1,4-DIKLOORIBENTSEENIICSC: 0037 (Toukokuu 2018)
p-Diklooribentseeni
PDCB
CAS #: 106-46-7
YK #: 3077
EC Numero: 203-400-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 66°C:en lämpötilassa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Käytä yli 66°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
1,4-DIKLOORIBENTSEENI ICSC: 0037
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163) ja fosgeenia (ks. ICSC 0007). Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H4Cl2
Molekyylimassa: 147
Kiehumislämpötila: 174°C
Sulamislämpötila: 53 °C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l20: 49 (käytännössä liukenematon)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 170
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.08
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 66 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-5.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.37
Itsesyttymislämpötila: 640°C
Viskositeetti: 0.73 mPa*s 70 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, hengityselimille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa punasolujen hajoamisesta johtuvaan anemiaan. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, keskushermostossa, veressä ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa maksan toimintavajeeseen, neuropatiaan ja anemiaan. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 12 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 12 mg/m3, 2 ppm TWA; 60 mg/m3, 10 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 12 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 10 ppm; 60 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 5000 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2 g/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 4.0-33.7 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 11 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 36-40-50/53; S: (2)-36/37-46-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi