« Takaisin hakulomakkeelle  
2,4-DICSC: 0033 (Lokakuu 2005)
2,4-Dikloorifenoksietikkahappo
2,4-D-happo
CAS #: 94-75-7
YK #: 3077
EC Numero: 202-361-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi. Heikkous. Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Ripuli. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
2,4-D ICSC: 0033
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin pinnoitteita ja metalleja. 

Molekyylikaava: C8H6Cl2O3 / Cl2C6H3OCH2COOH
Molekyylimassa: 221.0
Kiehumislämpötila: ei kiehumispistettä normaalipaineessa; hajoaa kuumentuessaan
Sulamislämpötila: 140 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7-0.8
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.031 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.01 (merkityksetön)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.81  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle, hengityselimille ja silmille. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 10 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
2,4-D kuuluu kloorifenoksi-herbisideihin, jotka IARC (1987) on luokitellut ryhmänä mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttaviksi, mutta tiedot juuri tästä aineesta eivät ole vakuuttavia.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 mg/m³ (8 h).
HTP: 20 mg/m³ (15 min).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 370 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1400 mg/kg ja rotalla: 1500 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-37-41-43-52/53; S: (2)-24/25-26-36/37/39-46-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi