« Takaisin hakulomakkeelle  
o-KRESOLIICSC: 0030 (Marraskuu 2008)
2-Hydroksi-1-metyylibentseeni
2-Metyylifenoli
orto-Hydroksitolueeni
2-Kresoli
CAS #: 95-48-7
YK #: 3455
EC Numero: 202-423-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 81°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 81°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Rakkulat. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Vahingoittaa keskushermostoa ja verta
Vahingoittaa hermostoa ja verta pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
o-KRESOLI ICSC: 0030
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU TUMMAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN JA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Liuos vedessä on heikko happo. 

Molekyylikaava: C7H8O / CH3C6H4OH
Molekyylimassa: 108.1
Kiehumislämpötila: 191°C
Sulamislämpötila: 31 °C
Tiheys: 1.05 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 2.5 (kohtalainen)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 33
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 81 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 555°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.95  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa verisolujen tuhoutumiseen. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa anemiaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
EU-OEL: 22 mg/m3, 5 ppm TWA.
MAK: 4,5 mg/m3, 1 ppm; imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C; hetkellisyysluokka: I(1) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 22 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 10 ppm; 45 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 121 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 620 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 8-24 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 16 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, C; R: 24/25-34; S: (1/2)-36/37/39-45; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi