« Takaisin hakulomakkeelle  
2-KLOORI-1-NITROBENTSEENIICSC: 0028 (Lokakuu 2002)
o-Kloorinitrobentseeni
o-Nitroklooribentseeni
1-Kloori-2-nitrobentseeni
CAS #: 88-73-3
YK #: 1578
EC Numero: 201-854-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Sekavuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2-KLOORI-1-NITROBENTSEENI ICSC: 0028
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISIA-VIHREITÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksidia, klooria (ks. ICSC 0126), kloorivetyä (ks. ICSC 0163) ja fosgeenia (ks. ICSC 0007). Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H4ClNO2
Molekyylimassa: 157.6
Kiehumislämpötila: 246°C
Sulamislämpötila: 33 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 124 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 487°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.15-13.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.24  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä ja maksassa. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen, anemiaan ja maksan toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
TLV (p-nitroklooribentseeni): 0.1 ppm; (TWA); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI) (ACGIH 2005).
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 268 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 400 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi