« Takaisin hakulomakkeelle  
KADMIUMICSC: 0020 (Huhtikuu 2005)
CAS #: 7440-43-9
YK #: 2570
EC Numero: 231-152-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Voi syttyä spontaanisti kosketuksissa ilman kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin lämmön tai happojen kanssa.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä kuivaa hiekkaa. Käytä metallipalojen sammutusjauhetta. EI muita aineita.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Kuiva. Säilytä inertissä kaasussa. Erillään syttymislähteistä, hapettimista, hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KADMIUM ICSC: 0020
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
PEHMEÄ SININEN-VALKOINEN METALLI KOKKAREITA TAI HARMAA JAUHE. TAOTTAVA. MUUTTUU HAURAAKSI VAIKUTUKSESTA 80°C:N. TUMMENEE KOSTEAN ILMAN VAIKUTUKSESTA. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi happojen kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Pöly reagoi hapettimien, vetyatsidin, sinkin, seleenin ja telluurin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: Cd
Atomimassa: 112.4
Kiehumislämpötila: 765°C
Sulamislämpötila: 321 °C
Tiheys: 8.6 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: 250°C (kadmiummetallipöly) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Huuru on ärsyttävää hengityselimille. Huurujen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Huurujen hengittäminen voi aiheuttaa metallikuumeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen pölyhiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 mg/m3, TWA; A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: (mukaan lukien sen epäorgaaniset yhdisteet, hengittyvä jae): imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A.
EU-OEL: (hengittyvä jae): 0.001 mg/m3 TWA; (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden, vaahdon, hiilidioksidin ja haloneiden kanssa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
YK-numerot ja pakkausryhmät voivat vaihdella aineen fysikaalisien ominaisuuksien mukaan.
Raja-arvoa EU-OEL 0,004 mg/m³ sovelletaan 11. päivästä heinäkuuta 2027 asti. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (alveolijae): 0,004 mg/m³ (8 h) (sitova raja-arvo). Sitovaa raja-arvoa 0,001 mg/m³ sovelletaan 11.7.2027 alkaen.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren Cd 50 nmol/l; virtsan Cd 20 nmol/l; virtsan retinolia sitova proteiini > 1000 µg/g kreatiniinia pitoisuuksilla palautumattomien vaikutusten mahdollisuus. Raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille, ts. veren kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 4 nmol/l (tupakoimattomat) tai 18 nmol/l (tupakoivat); virtsan kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 4 nmol/l (tupakoimattomat) tai 10 nmol/l (tupakoivat).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2330 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8 mg/l.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: kloropreenikumi, nitriilikumi.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,004-11,2 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0,005 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi