« Takaisin hakulomakkeelle  
1,3-BUTADIEENIICSC: 0017 (Huhtikuu 2017)
Divinyyli
Vinyylietyleeni
Bietyleeni
Erytreeni
Pyrrolyleeni
Buta-1,3-dieeni
CAS #: 106-99-0
YK #: 1010 (stabiloitu)
EC Numero: 203-450-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin), jos aine on nestemäistä.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Uneliaisuus.  Käytä suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta.  PALELTUMA: huuhdo runsaalla vedellä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Sulje venttiili, jos mahdollista. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasflam;flamecancer;health haz
VAARA
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään yhteensopimattomista aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Ks. Fysikaaliset vaarat. Katso sopivat säilytysolosuhteet valmistajan ohjeista. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Kuljeta vain stabiloituna. 
1,3-BUTADIEENI ICSC: 0017
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa peroksideja altistuessaan ilmalle, saaden aikaan räjähdysmäisen polymeroitumisen. Aine voi polymeroitua lämmetessään. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Hajoaa räjähtäen kuumentuessaan nopeasti paineessa. Reagoi voimakkaasti hapettimien ja monien muiden aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia muoveja ja joitakin kumeja. 

Molekyylikaava: C4H6 / CH2=(CH)2=CH2
Molekyylimassa: 54.1
Kiehumislämpötila: -4°C
Sulamislämpötila: -109 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.6
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.1 (ei liukene)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 245
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.9
Leimahduspiste: -76 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 414°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1-16.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.99  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Suurina pitoisuuksina aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keskushermoston lamaantumisen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia luuytimessä. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
EU-OEL: 2.2 mg/m3, 1 ppm TWA.
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 2 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 2.2 mg/m³ (8 h) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5480 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 285 g/m³.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T; R: 45-46-12; S: 53-45; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi