« Takaisin hakulomakkeelle  
ARSEENIICSC: 0013 (Kesäkuu 2011)
Harmaa arseeni
CAS #: 7440-38-2
YK #: 1558
EC Numero: 231-148-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Huomautukset.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Nieleminen.  Käytä suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Sokki tai kollapsi. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Saattaa aiheuttaa syöpää
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Vahingoittaa ruoansulatuskanavaa nieltynä
Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista, halogeeneistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ARSEENI ICSC: 0013
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAURAITA HARMAITA METALLINNÄKÖISIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja halogeenien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi pelkistävien aineiden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä ja syttyvää arsiinikaasua (ks. ICSC 0222). 

Molekyylikaava: As
Atomimassa: 74.9
Härmistymislämpötila: 613°C
Tiheys: 5.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: 180°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia ruoansulatuskanavassa. Tämä voi johtaa vakavaan maha-suolitulehdukseen, nesteiden ja elektrolyyttien menetykseen, sydämen toimintahäiriöihin, sokkiin ja kouristuksiin. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia ihossa, limakalvoissa, ääreishermostossa, maksassa ja luuytimessä. Tämä voi johtaa pigmentaatiohäiriöihin, hyperkeratoosiin, nenän väliseinän puhkeamiseen, neuropatiaan, anemiaan ja maksan toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (As): 0,01 mg/m³ (8 h). (sitova raja-arvo)
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan arseeni (epäorgaaninen) 70 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua arseenille ts. virtsan arseenipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 13 nmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 763 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 30,5-40,5 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 1,85 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi