« Takaisin hakulomakkeelle  
ALLYYLIKLORIDIICSC: 0010 (Lokakuu 2004)
3-Kloori-1-propeeni
3-Klooripropyleeni
Klooriallyleeni
CAS #: 107-05-1
YK #: 1100
EC Numero: 203-457-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Heikkous. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ALLYYLIKLORIDI ICSC: 0010
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu happojen, kuumuuden ja peroksidien vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi veden kanssa. Tämä muodostaa suolahappoa. Syövyttää muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C3H5Cl / CH2=CHCH2Cl
Molekyylimassa: 76.5
Kiehumislämpötila: 45°C
Sulamislämpötila: -135 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.94
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.36
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 39.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.6
Leimahduspiste: -32 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 390°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.9-11.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Korkeiden höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia ääreishermostossa, sydän- ja verisuonielimissä, munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen ja maksan toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; 2 ppm STEL; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 3.2 mg/m³ (8 h).
HTP: 3 ppm; 9.5 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 450 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2066 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 19.8 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N; R: 11-20/21/22-36/37/38-40-48/20-68-50; S: (2)-16-25-26-36/37-46-61; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi