« Takaisin hakulomakkeelle  
ASETALDEHYDIICSC: 0009 (Marraskuu 2003)
Etikkahappoaldehydi
Etanaali
Etyylialdehydi
CAS #: 75-07-0
YK #: 1089
EC Numero: 200-836-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä runsaasti vettä, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Poista höyry hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Jäähdytetty. Säilytä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
ASETALDEHYDI ICSC: 0009
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KAASU TAI VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Joutuessaan kosketuksiin ilman kehittää räjähtäviä peroksideja. Aine voi polymeroitua happojen ja emäksisten hydroksidien vaikutuksesta hivenmetallien (rauta) läsnä ollessa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien, vahvojen happojen, halogeenien ja amiinien kanssa. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2H4O / CH3CHO
Molekyylimassa: 44.1
Kiehumislämpötila: 20.2°C
Sulamislämpötila: -123 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.78
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 101
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.5
Leimahduspiste: -38 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 185°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4-60
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.63  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia hengityselimissä. Tämä voi johtaa kudosvammoihin. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 25 ppm STEL; (kattoarvo): A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 91 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); syöpävaarallisuusluokka: 5; raskausvaarallisuusryhmä: C; sukusolumutageenisuusryhmä: 5 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 25 ppm; 46 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 661 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 13300 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3540 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 53 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, Xn; R: 12-36/37-40; S: (2)-16-33-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi