« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAETYYLILYIJYICSC: 0008 (Marraskuu 2003)
Lyijytetraetyyli
TEL
CAS #: 78-00-2
YK #: 1649
EC Numero: 201-075-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 93°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 93°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kouristuksia. Huimaus. Päänsärky. Oksentelu. Heikkous. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kouristuksia. Ripuli. Huimaus. Päänsärky. Oksentelu. Heikkous. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. Säilytä pimeässä. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
TETRAETYYLILYIJY ICSC: 0008
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, happojen ja halogeenien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kumia, joitakin muoveja ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: Pb(C2H5)4
Molekyylimassa: 323.45
Hajoaa >110 °C:ssa
Sulamislämpötila: -136.8 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.7
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.027
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 93 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: ~110°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.15  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajuttomuuteen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 0.05 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Nakutuksenestoaineena bensiinissä käytettävä tetraetyylilyijy sisältää myös etyleenidibromidia ja etyleenidikloridia epäpuhtauksina.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Pb): 0,075 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (Pb): 0,23 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan Pb 0,1 µmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua alkyylilyijyille, ts. virtsan lyijypitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,004 µmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 12,3 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,02-0,2 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 61-26/27/28-33-50/53-62; S: 53-45-60-61; Huomautus: A, E, 1 valmisteille 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi