« Takaisin hakulomakkeelle  
LYIJYKROMAATTIICSC: 0003 (Kesäkuu 2012)
Kromihappo, lyijy(II)suola (1:1)
CAS #: 7758-97-6
YK #: 2291
EC Numero: 231-846-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.    EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ks. Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Imuroi valunut aine erikoisvälineillä. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä hengitettynä
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
LYIJYKROMAATTI ICSC: 0003
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN-ORANSSI-KELTAINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen lyijyn oksideja. Reagoi kiivaasti monien aineiden, kuten palavien aineiden, amiinien, emästen ja metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: PbCrO4
Molekyylimassa: 323.2
Kiehumislämpötila: ei tiedossa (hajoaa kuumennettaessa)
Sulamislämpötila: 844 °C
Tiheys: 6.3 g/cm³
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä, luuytimessä, keskushermostossa, ääreishermostossa, munuaisissa ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa anemiaan, ääreishermosairauteen, vatsan kouristaviin kipuihin ja munuaisten toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Cr(VI), hengittyvä jae): 0.0002 mg/m3, TWA; 0.0005 mg/m3 STEL; (DSEN) (RSEN) A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
TLV: (Pb): 0.05 mg/m3, TWA.
EU-OEL: (Cr): 0.005 mg/m3 TWA; (ks. Huomautukset).
EU-OEL: (Pb): 0.15 mg/m3 TWA; (sitova): BLV.
MAK: (hengittyvä jae): syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 2 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa. Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Kromaatit on luokiteltu ihmiselle syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviksi mutta tietoa tämän yhdisteen kohdalla ei ole riittävästi.
Lyijykromaatti-pigmentit voivat sisältää olennaisia määriä vesiliukoisia lyijy-yhdisteitä.
Myrkyllisiä huuruja (lyijy- ja kromiyhdisteitä) vapautuu myös hitsatessa, leikatessa ja kuumennettaessa materiaalia, joka on käsitelty lyijykromaatilla.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Lyijykromaattia esiintyy luonnossa krokoiitti-mineraalina, punalyijymalmina.
ÄLÄ koskaan käytä kodin imuria aineen imurointiin, käytä vain erikoisimuria.
Raja-arvoa EU-OEL 0,010 mg/m³ sovelletaan 17. tammikuuta.2025 asti. Hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai vastaavissa työprosesseissa, joissa syntyy huuruja, sovelletaan mainittuna aikana kuitenkin raja-arvoa 0,025 mg/m³. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Pb): 0,1 mg/m³ (8 h) (melu) (sitova raja-arvo).
HTP (Cr(VI)-yhdisteet, Cr): 0,005 mg/m³ (8 h).
Sitova raja-arvo (Cr(VI)-yhdisteet, Cr): 0,01 mg/m³ (8 h) voimassa 17.1.2025 asti, jonka jälkeen sovelletaan sitovaa raja-arvoa 0,005 mg/m³. Hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai vastaavissa työprosesseissa, joissa syntyy huuruja, sovelletaan 17.1.2025 asti raja-arvoa 0,025 mg/m³.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Veren LYIJY 1,4 µmol/l. Valtioneuvoston päätöksen 1154/93 mukaan työntekijää ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan lyijylle, jos veren lyijypitoisuus ylittää 2,4 µmol/l. Jos yhdenkin työntekijän veren lyijypitoisuus ylittää 1,9 µmol/l, tulee työnantajan erityisesti tarkkailla työpaikan ilman lyijypitoisuutta, työntekijöiden veren lyijypitoisuutta ja lyijyn mahdollisesti aiheuttamia terveyshaittoja. Raskauden aikana ei tule ylittää veren lyijyn altistumattomien viiterajaa 0,06 µmol/l. Virtsan KROMI 0,20 µmol/l (kuusiarvoiselle kromille altistuvat). Raskaana olevien ei tule altistua kuusiarvoiselle kromille eli virtsan kromipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,006 µmol/l.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 45; R: 61-62-33-50/53; S: 53-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi