« Takaisin hakulomakkeelle  
TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI (80/20 seos, 2,4- ja 2,6-isomeerit)ICSC: 1783 (Marraskuu 2019)
TDI 80/20
CAS #: 26471-62-5
YK #: 2078
EC Numero: 247-722-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara lämmön aiheuttaman hajoamisen seurauksena.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin veden kanssa.    Käytä jauhetta, hiilidioksidia, runsaasti vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ärtyisyys. Kurkkukipu. Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Vinkuva hengitys. Kiristävä tunne rinnassa.  Käytä tarkoitukseen sopivia laitteita/menetelmiä.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Ks. Huomautukset. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ärtyisyys. Kurkkukipu. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu.    Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tarvitaan pelastusviranomaisen erityisapua. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Katso sopivat säilytysolosuhteet valmistajan ohjeista. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI (80/20 seos, 2,4- ja 2,6-isomeerit) ICSC: 1783
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS, HIEMAN KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymerisoituu haitallisesti veden ja usean muun kemikaalin kanssa. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. 

Molekyylikaava: C9H6N2O2
Molekyylimassa: 174,16
Kiehumislämpötila 101.3kPa:ssa: 252-255°C
Sulamislämpötila: 4 - 10 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.22 (20°C)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1.4 - 1.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.43 (tekninen laatu)
Liukoisuus veteen, mg/l25: 124
Leimahduspiste: ks. Huomautukset
Itsesyttymislämpötila: 595-598°C (tekninen laatu)
Viskositeetti: 2.221 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen ja keuhkopöhön. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.001 ppm TWA; 0.005 ppm STEL; (iho); (DSEN) (RSEN) A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: (höyry ja aerosoli): 0.007 mg/m3, 0.001 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); (momentary value that should not be exceeded): 0.035 mg/m3, 0.005 ppm; raskausvaarallisuusryhmä: C; herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Hajoaa hitaasti vedessä tai happamissa liuoksissa muodostaen hiilidisulfidia ja amiineja.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Ks. ICSC 0339. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (NCO): 0,035 mg/m³ (15 min).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi