« Takaisin hakulomakkeelle  
RASKAS POLTTOÖLJYICSC: 1774 (Kesäkuu 2015)
Polttoöljy 6
Ks. huomautukset.
CAS #: 68553-00-4
YK #: 3082 ()
EC Numero: 271-384-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.    Jos palo on lähiympäristössä: kaikki sammutusaineet sallittuja.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Yskä.  Vältä höyryn hengittämistä. Käytä hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kutina.  Käytä silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suojakäsineet ja sangalliset suojalasit. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotanut aine astioihin. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazenviro;aqua
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa
Saattaa vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
RASKAS POLTTOÖLJY ICSC: 1774
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
TUMMA VISKOOSINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 


Kiehumislämpötila: 200-400°C
Sulamislämpötila: -46 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 0.96 g/ml
Leimahduspiste: 62-174 °C
Itsesyttymislämpötila: 407°C
Liukoisuus veteen: ei liukene
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.7-7.1 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja aerosoli ovat ärsyttäviä iholle, silmille ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keskushermoston lamaantumisen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen tämän aineen aerosolille voi vaikuttaa keuhkoihin. Ihoaltistuminen voi johtaa ihon kuivumiseen, akneen, ihottumaan ja valoherkkyyteen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Raskaat polttoöljyt ovat monimutkaisia ja koostumukseltaan vaihtelevia seoksia. Tavallisesti nämä öljyt sisältävät asfalteeneja, aromaattisia hiilivetyjä, tyydyttyneitä hiilivetyjä sekä rikkiä, happea, typpeä ja metalleja sisältäviä yhdisteitä. Polttoöljy No. 6 sisältää noin 15% parafiineja, 45% nafteeneja, 25% aromaattisia hiilivetyjä ja 15% hiilivetyjä. Se sisältää myös organometalleja, kuten vanadiini-, alumiini- ja nikkeliyhdisteitä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (öljysumu): 5 mg/m³ (8 h).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45; S: 53-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi