« Takaisin hakulomakkeelle  
1-KLOORI2-(KLOORIMETYYLI)BENTSEENIICSC: 1763 (Elokuu 2010)
2-Klooribentsyylykloridi
alfa-2-Diklooritolueeni
Bentseeni, 1-kloori-2-(kloorimetyyli)-
CAS #: 611-19-8
YK #: 2235
EC Numero: 210-258-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 91°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 91°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vaahtoa, vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa tai paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon jos on huonovointinen. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
1-KLOORI2-(KLOORIMETYYLI)BENTSEENI ICSC: 1763
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa kloorivetyä. 

Molekyylikaava: C7H6Cl2
Molekyylimassa: 161.0
Kiehumislämpötila: 213°C
Sulamislämpötila: -17 °C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.01 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.02
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 91 °C
Itsesyttymislämpötila: 634°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.0-8.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.32
Viskositeetti: 1.95 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 350-951 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 2,8 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1700-2200 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,27-0,96 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi