« Takaisin hakulomakkeelle  
3-METYYLIBUT-2-EN-1-OLIICSC: 1760 (Toukokuu 2010)
2-Buten-1-oli, 3-metyyli-
3,3-Dimetyyliallyylialkoholi
Prenyylialkoholi
Prenoli
CAS #: 556-82-1
YK #: 1987
EC Numero: 209-141-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 50°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 50°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vaahtoa, hiilidioksidia, kuivaa jauhetta, runsaasti vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suojakäsineet ja sangalliset suojalasit. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Peitä valunut aine ei-palavalla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
3-METYYLIBUT-2-EN-1-OLI ICSC: 1760
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C5H10O
Molekyylimassa: 86.1
Kiehumislämpötila: 140°C
Sulamislämpötila: -59.3 °C
Tiheys: 0.85 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 17 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 140
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.1
Leimahduspiste: 50 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 305°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.7-16.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.91
Viskositeetti: 3.5 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää iholle ja silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1591 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >16,8 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 46 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi