« Takaisin hakulomakkeelle  
DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERIASETAATTIICSC: 1752 (Marraskuu 2009)
Propanoli, (2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti
CAS #: 88917-22-0
EC Numero: 406-880-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 86°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 86°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.   
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo vuotanut neste runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Palava neste
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapoista ja vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERIASETAATTI ICSC: 1752
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C9H18O4
Molekyylimassa: 190.2
Kiehumislämpötila: 209°C
Sulamislämpötila: -25.5 °C
Tiheys: 0.98 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml: 16 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 17
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.56
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 86 °C
Itsesyttymislämpötila: 285°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.21-5.35
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.803
Viskositeetti: 1.7 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine hydrolysoituu kosketuksessa veden kanssa dipropyleeniglykolimetyylieetteriksi, kts. ICSC 0884.
Ks. ICSC 0884. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi