« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERIICSC: 1751 (Marraskuu 2009)
[2-(2-Metoksimetyylietoksi)metyylietoksi]propanoli
O-Metyylitripropyleeniglykoli
CAS #: 25498-49-1
EC Numero: 247-045-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo vuotanut neste runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
TRIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI ICSC: 1751
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi vahvojen happojen, vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Hajoaa palaessaan. Syövyttää joitakin kumeja. 

Molekyylikaava: C10H22O4
Molekyylimassa: 206.3
Kiehumislämpötila: 243°C
Sulamislämpötila: -77.8 °C
Tiheys: 0.97 g/cm³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 121 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 270°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1-7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.31
Viskositeetti: 5.7 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 15400 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi