« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1-DIFLUORIETAANIICSC: 1729 (Maaliskuu 2009)
HFC-152a
Freoni 152a
Etaani, 1,1,-difluori-
Etyleenifluoridi
Jäähdytyskaasu R152a
CAS #: 75-37-6
YK #: 1030
EC Numero: 200-866-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä hiilidioksidia, jauhetta, vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus. Tukehtuminen.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Ks. Iho.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista höyry hienolla vesisumulla. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gas
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
1,1-DIFLUORIETAANI ICSC: 1729
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HAJUTON PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa nopeasti kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja sisältäen fluorivetyä ja hiilimonoksidia. Reagoi amiinien, pelkistävien aineiden, voimakkaiden hapettimien ja epoksidien kanssa. 

Molekyylikaava: C2H4F2
Atomimassa: 66.1
Kiehumislämpötila: -24.7°C
Sulamislämpötila: -117 °C
Tiheys (neste): 0.91 g/cm³
Tiheys (0 °C:ssa): 0.00304 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.02 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 516
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.3
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 455°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.7-18
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.75  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimissä. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi