« Takaisin hakulomakkeelle  
2,4-DIKLOORITOLUEENIICSC: 1727 (Maaliskuu 2009)
2,4-Dikloori-1-metyylibentseeni
Bentseeni, 2,4-dikloori-1-metyyli-
Tolueeni, 2,4-dikloori-
CAS #: 95-73-8
YK #: 3082
EC Numero: 202-445-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 87°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 87°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä hiilidioksidia, jauhetta, vesisumua.   

Ks. Huomautukset.   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Poista höyry hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Palava neste
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista emäksistä ja vahvoista hapettimista. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
2,4-DIKLOORITOLUEENI ICSC: 1727
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa hiilimonoksidia ja vinyylikloridia. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C7H6Cl2
Molekyylimassa: 161.0
Kiehumislämpötila 101.3kPa:ssa: 200°C
Sulamislämpötila: -13.5 °C
Tiheys: 1.25 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 50 °C:ssa: 0.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.56
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 87 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.9-4.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.24  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2790 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >2669 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2,7 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 19 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi