« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1-DIKLOORI-1-FLUORIETAANIICSC: 1712 (Huhtikuu 2008)
Dikloorifluorietaani
HCFC-141b
CAS #: 1717-00-6
EC Numero: 404-080-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Uneliaisuus. Sekavuus. Tajuttomuus.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen     ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
Ärsyttää silmiä
Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapoista. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
1,1-DIKLOORI-1-FLUORIETAANI ICSC: 1712
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa kloorivetyä, fluorivetyä ja fosgeenia. Reagoi vahvojen happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C2H3Cl2F/CH3CCl2F
Molekyylimassa: 117
Kiehumislämpötila: 32°C
Sulamislämpötila: -103.5 °C
Tiheys: 1.24 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.4
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 76.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 3.3
Itsesyttymislämpötila: 530-550°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 5.6-17.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.3
Viskositeetti: 0.33 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja sydän- ja verisuonielimistössä. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun ja sydämen toimintahäiriöihin. Tukehtuminen. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa vakavan tukehtumisvaaran suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: N; R: 52/53-59; S: 59-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi