« Takaisin hakulomakkeelle  
SINKKISULFAATTIICSC: 1698 (Marraskuu 2007)
Sinkkisulfaatti (vedetön)
Rikkihappo, sinkkisuola (1:1)
CAS #: 7733-02-0
YK #: 3077
EC Numero: 231-793-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warnenviro;aqua
Haitallista nieltynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Kuiva. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
SINKKISULFAATTI ICSC: 1698
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on heikko happo. 

Molekyylikaava: ZnSO4
Molekyylimassa: 161.4
Hajoaa 680 °C:ssa
Tiheys: 3.8 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 22 (hyvä)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.07  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää ruoansulatuskanavalle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (alveolijae): 0.1 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(4).
MAK: (hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2).
MAK: raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 620-2950 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,1-50 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,1-2,3 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-41-50/53; S: (2)-22-26-39-46-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi