« Takaisin hakulomakkeelle  
4-NITROBENTSOEHAPPOICSC: 1684 (Huhtikuu 2008)
para-Nitrobentsoehappo
para-Karboksinitrobentseeni
CAS #: 62-23-7
EC Numero: 200-526-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähdysvaara kosketuksessa kaliumhydroksidin kanssa.  EI avotulta.    Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu.    Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, emäksistä ja vahvoista pelkistävistä aineista. 
PAKKAUS
 
4-NITROBENTSOEHAPPO ICSC: 1684
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA-KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Reagoi emästen, pelkistävien aineiden ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. 

Molekyylikaava: C7H5NO4 / HOOCC6H4NO2
Molekyylimassa: 167.1
Hajoaa 350 °C:ssa
Sulamislämpötila: 242 °C
Tiheys: 1.61 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.03 (huono)
Höyrynpaine, Pa 50 °C:ssa: 1
Leimahduspiste: 201 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 300°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.89  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, hengityselimille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 4 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1960 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi