« Takaisin hakulomakkeelle  
1-BROMI-3-KLOORIPROPAANIICSC: 1665 (Huhtikuu 2007)
1-Kloori-3-bromipropaani
Trimetyleeniklooribromidi
CAS #: 109-70-6
YK #: 2688
EC Numero: 203-697-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 57°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 57°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Vapina. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Voi olla haitallista joutuessaan iholle
Myrkyllistä hengitettynä
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa ja maksaa
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
1-BROMI-3-KLOORIPROPAANI ICSC: 1665
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen bromivetyä (ks. ICSC 0282) ja kloorivetyä (ks. ICSC 0163). 

Molekyylikaava: C3H6BrCl / Cl(CH2)3Br
Molekyylimassa: 157.4
Kiehumislämpötila: 143.3°C
Sulamislämpötila: -58.9 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.6
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.224
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.85
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 57 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.2 - 8.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.18  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 930 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 5700 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (24 h) = 75 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 171 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi