« Takaisin hakulomakkeelle  
2-AMINO-4-KLOORIFENOLIICSC: 1652 (Toukokuu 2006)
p-Kloori-o-aminofenoli
2-Hydroksi-5-kloorianiliini
4-Kloori-2-aminofenoli
C.I. 76525
CAS #: 95-85-2
YK #: 2673
EC Numero: 202-458-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
Haitallista nieltynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
2-AMINO-4-KLOORIFENOLI ICSC: 1652
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
RUSKEA KITEINEN JAUHE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja typen oksideja. Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H6ClNO / HOC6H3(NH2)Cl
Molekyylimassa: 143.6
Sulamislämpötila: 140 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.3
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.0
Leimahduspiste: 170 °C
Itsesyttymislämpötila: 500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.24  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 690 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi