« Takaisin hakulomakkeelle  
PERHYDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIATSIINIICSC: 1641 (Huhtikuu 2007)
Heksogeeni
Sykloniitti
Syklotrimetyleenitrinitramiini
RDX (Royal Demolition Explosive)
CAS #: 121-82-4
YK #: ks. Huomautukset
EC Numero: 204-500-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähdysvaara. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Älä altista hankaukselle tai iskulle. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä runsaasti vettä, jauhetta, hiilidioksidia.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Heikkous. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

explskull;toxiccancer;health haz
Räjähde; massaräjähdysvaara
Myrkyllistä nieltynä
Vahingoittaa keskushermostoa
Vahingoittaa keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1 

VARASTOINTI
Aine tulee pitää kosteana. Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään palavista aineista ja vahvoista hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
PERHYDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIATSIINI ICSC: 1641
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE TAI VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan. Tämä muodostaa typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja palavien aineiden kanssa. 

Molekyylikaava: C3H6N6O6
Molekyylimassa: 222.1
Sulamislämpötila: 205.5 °C
Tiheys: 1.8 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.87  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa ärtyisyyteen, unettomuuteen, kouristuksiin ja tajuttomuuteen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Tekninen tuote saattaa sisältää epäpuhtauksia, jotka muuttavat terveysvaikutuksia.
Ainetta voidaan kuljettaa joko YK-numerolla 0072: SYKLOTRIMETYLEENITRINITRAMIINI (SYKLONIITTI; HEKSOGEENI; RDX), KOSTUTETTU, vähintään 15 massa-% vettä sisältävänä; tai YK-numerolla 0483: SYKLOTRIMETYLEENITRINITRAMIINI (SYKLONIITTI; HEKSOGEENI; RDX), EPÄHERKISTETTY. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1,5 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 4,5 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 4-16 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 100 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi