« Takaisin hakulomakkeelle  
SYKLOTETRAMETYLEENITETRANITRAMIINIICSC: 1575 (Huhtikuu 2005)
HMX
Oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetratsokiini
Oktogeeni
CAS #: 2691-41-0
YK #: 0226 (märkä) YK #: 0484 (epäherkistetty)
EC Numero: 220-260-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Nieleminen.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Sekavuus. Uneliaisuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku. Peitä valunut aine vedellä. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1D; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
SYKLOTETRAMETYLEENITETRANITRAMIINI ICSC: 1575
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti happojen ja emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C4H8N8O8
Molekyylimassa: 296.2
Sulamislämpötila: 275 °C
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: <0.1
Itsesyttymislämpötila: 234°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa ärtyisyyteen, kouristuksiin ja tajunnantason laskuun. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Palaminen suljetussa tilassa voi johtaa räjähdykseen.
Aine voidaan kuljettaa kostutettuna, vähintään 15 massa-% vettä sisältävänä tai vahalla flegmatoituna. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6490 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >5000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 630 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi