« Takaisin hakulomakkeelle  
ESFENVALERAATTIICSC: 1516 (Huhtikuu 2004)
(S)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti
(S)-(R*,R*)-Syano(3-fenoksifenyyli)metyyli-4-kloori-alfa-(1-metyylietyyli)bentseeniasetaatti
(S-(R*,R*))-Bentseenietikkahappo, 4-kloori-alfa-(1-metyylietyyli)-, syano(3-fenoksifenyyli)metyyliesteri
(S)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)isovaleraatti
S-Fenvaleraatti
CAS #: 66230-04-4
YK #: 3349

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Voimakas syljeneritys. Pahoinvointi. Oksentelu. Päänsärky. Huimaus. Vapina. Heikkous. Kouristuksia.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ESFENVALERAATTI ICSC: 1516
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C25H22ClNO3
Molekyylimassa: 419.9
Sulamislämpötila: 59-60 °C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Leimahduspiste: 256 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Tekninen tuote on ruskea - keltainen neste, jonka sulamispiste on 43-54°C ja kiehumispiste 151-167°C.
Ks. ICSC 0273. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 325 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >5 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/25-43-50/53; S: (1/2)-24-36/37/39-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi