« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIMETYYLIAMIINI (40% vesiliuos)ICSC: 1484 (Kesäkuu 2003)
N,N-Dimetyylimetaaniamiini
TMA
CAS #: 75-50-3
YK #: 1297
EC Numero: 200-875-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä runsaasti vettä, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Poista kaikki syttymislähteet. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista höyry hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapoista, hapettimista, alumiinista, kuparista, kuparista, sinkistä, sinkkiseoksista ja elohopeasta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TRIMETYYLIAMIINI (40% vesiliuos) ICSC: 1484
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VESILIUOS, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti elohopean ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää metalleja kuten alumiinia, kuparia, sinkkiä, tinaa ja niiden seoksia. 

Molekyylikaava: C3H9N / (CH3)3N
Molekyylimassa: 59.1
Kiehumislämpötila: 30°C
Sulamislämpötila: -3 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 67
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.6
Leimahduspiste: -7 °C
Itsesyttymislämpötila: 190°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-16.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Höyry on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 15 ppm STEL.
MAK: 4.9 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 4,9 mg/m3, 2 ppm TWA; 12,5 mg/m3, 5 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Toksikologiset tiedot koskevat yli 15 %:sia trimetyyliamiiniliuoksia.
Katso myös ICSC 0206 Trimetyyliamiini, kaasu. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 12 mg/m³ (8 h).
HTP: 15 ppm; 37 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, C; R: 12-20/22-34; S: (1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi