« Takaisin hakulomakkeelle  
n-BUTYRONITRIILIICSC: 1465 (Kesäkuu 2003)
Butaaninitriili
Butyyrihapponitriili
1-Syanopropaani
n-Propyylisyanidi
CAS #: 109-74-0
YK #: 2411
EC Numero: 203-700-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 17°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 17°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vesisumua, vaahtoa, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Sekavuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista pelkistävistä aineista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
n-BUTYRONITRIILI ICSC: 1465
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen, liekkien tai happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen syaanivetyä ja typen oksideja. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, vahvojen emästen, voimakkaiden hapettimien ja vahvojen pelkistysaineiden kanssa. 

Molekyylikaava: C4H7N / CH3CH2CH2CN
Molekyylimassa: 69.1
Kiehumislämpötila: 116-118°C
Sulamislämpötila: -112 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 3
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 17 °C
Itsesyttymislämpötila: 501°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.5/0.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä, hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on lievästi ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen (inhibitio). Tämä voi johtaa kouristuksiin, sydämen toimintahäiriöihin ja hengitysvajeeseen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.00007 ppm TWA; 0.0003 ppm STEL; (iho); (DSEN) (RSEN) 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lintuihin. 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 50 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 500 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 10-23/24/25; S: (1/2)-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi