« Takaisin hakulomakkeelle  
2-PENTANOLI (RASEEMINEN SEOS)ICSC: 1428 (Huhtikuu 2009)
1-Metyyli-1-butanoli
sek-n-Amyylialkoholi
Metyylipropyylikarbinoli
3-Metyyli-2-butanoli
Pentan-2-oli
CAS #: 6032-29-7
YK #: 1105
EC Numero: 227-907-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 33°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 33°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Punoitus. Kipu. Väliaikainen näönmenetys.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
2-PENTANOLI (RASEEMINEN SEOS) ICSC: 1428
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C5H12O / CH3(CH2)2CHOHCH3
Molekyylimassa: 88.2
Kiehumislämpötila: 119°C
Sulamislämpötila: -50 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 16.6 (hyvä)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.55
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 33 °C
Itsesyttymislämpötila: 330°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.2-10.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.25
Viskositeetti: 5.3 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 73 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
EU-luokitus on ryhmäluokitus pentanolin isomeereille (paitsi erikseen Liite I:ssä mainitut).
Ks. ICSC 0535 ja 0536.
Tämän kortin tiedot koskevat 2-pentanolin raseemista seosta.
Optisten isomeerien CAS-numerot ovat: 31087-44-2 R(-) -isomeerille ja 26184-62-3 S(+) -isomeerille. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylialkoholi ja fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1470 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5250 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-20-37-66; S: (2)-46; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi