« Takaisin hakulomakkeelle  
BIS(2-ETYYLIHEKSYYLI)FOSFAATTIICSC: 1412 (Lokakuu 2001)
Di(2-etyyliheksyyli)fosfaatti
bis(2-Etyyliheksyyli)vetyfosfaatti
bis(Iso-oktyyli)fosfaatti
Dioktyylifosfaatti
bis(2-Etyyliheksyyli)ortofosforihappo
CAS #: 298-07-7
YK #: 1902
EC Numero: 206-056-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste kannellisiin kuiviin muovisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään metalleista. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BIS(2-ETYYLIHEKSYYLI)FOSFAATTI ICSC: 1412
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN TAI KELLANRUSKEA NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa 240 °C:ssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä fosforioksidien huuruja. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: C16H35O4P
Molekyylimassa: 322.48
Hajoaa 240 °C:ssa
Sulamislämpötila: -50 °C
Tiheys: 0.96 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.21
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <10
Leimahduspiste: 196 °C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.67  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4940 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1250 ul/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi