« Takaisin hakulomakkeelle  
TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY RASKASICSC: 1380 (Maaliskuu 2001)
Matalalla kiehuva vetykäsitelty nafta
CAS #: 64742-48-9
YK #: 3295
EC Numero: 265-150-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 40°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 40°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Yskä. Ripuli. Kurkkukipu. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen orgaanisille höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY RASKAS ICSC: 1380
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 


Kiehumislämpötila: 155-217°C
Sulamislämpötila: <0 °C
Tiheys: 0.76-0.79 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.1-0.3
Leimahduspiste: 40-62 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 255-270°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.7-6.0 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on lievästi ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen korkeille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 300 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aine on seos C9-C13 naftaleeneja, iso- ja n-parafiineja.
Sekä aromaattisten yhdisteiden että heksaanin konsentraatio on < 0.1 til-%.
Huomautus P: EU-luokitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi aineeksi (R45) ei ole voimassa, jos bentseenipitoisuus on < 0.1 til-%.
Raaka-aineesta ja tuotantomenetelmistä riippuen aineen koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet voivat vaihdella merkittävästi.
Kemiallisen keuhkotulehduksen oireet ilmaantuvat vasta muutaman tunnin tai muutaman vuorokauden kuluttua. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Liuotinbensiinit, ryhmä 2): 200 mg/m³ (8 h).
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-65; S: 53-45; Huomautus: H, P 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi