« Takaisin hakulomakkeelle  
3,5-KSYLENOLIICSC: 1356 (Helmikuu 2000)
3,5-Dimetyylifenoli
1-Hydroksi-3,5-dimetyylibentseeni
CAS #: 108-68-9
YK #: 2261
EC Numero: 203-606-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Polttava tunne. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Huimaus. Päänsärky. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Lepo. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään happoanhydrideistä, happoklorideista, emäksistä ja hapettimista. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
3,5-KSYLENOLI ICSC: 1356
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA-KELTAISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi happoanhydridien, happokloridien, emästen ja hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C8H10O / 3,5-(CH3)2C6H3OH
Molekyylimassa: 122.2
Kiehumislämpötila: 219°C
Sulamislämpötila: 64 °C
Tiheys: 0.97 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.5
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.2
Leimahduspiste: 80 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.35  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 1 ppm TWA; (DSEN) A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Ks. ICSC 0070 ja 601.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Terveysvaikutukset voivat olla samankaltaisia kuin fenolin ja vastaavanlaisten yhdisteiden. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 608 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 24/25-34; S: (1/2)-26-28-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi