« Takaisin hakulomakkeelle  
VETYJODIDIICSC: 1326 (Toukokuu 2010)
Jodivetyhappo, vedetön
Jodivety, vedetön
CAS #: 10034-85-2
YK #: 2197
EC Numero: 233-109-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne rinnassa. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat. Rakkulat. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Suojakäsineet. Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gascorr
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään metalleista ja hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
VETYJODIDI ICSC: 1326
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTY NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. 

Molekyylikaava: HI
Molekyylimassa: 127.9
Kiehumislämpötila: -35.5°C
Sulamislämpötila: -50.8 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 42 (vapaasti liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 733
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta kurkun turvotusta. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tästä kaasusta syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan hyvin nopeasti. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 ppm TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Muita YK-numeroita: 1787 JODIVETYHAPPO, vaaraluokka 8, pakkausryhmä II-III.
CAS-numero 10034-85-2 pätee vetyjodidille ja jodivetyhapolle. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45; Huomautus: 5 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi