« back to the search result list(pl)  
DIIZOCYJANIAN TOLUENO-2,6-DIYLUICSC: 1301
2,6-Diizocyjanianotoluen
2,6-Diizocyjaniano-1-metylobenzen
2,6-Diizocyjanian tolilenu
Listopad 1998
CAS #: 91-08-7
UN #: 2078
EINECS #: 202-039-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból brzucha. Kaszel. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Wymioty. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Biegunka. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIIZOCYJANIAN TOLUENO-2,6-DIYLU ICSC: 1301
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. STAJE SIĘ JASNOŻÓŁTA POD WPŁYWEM POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji pod wpływem wody, kwasów, zasad i ciepła. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i cyjanków. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z alkoholami, aminami oraz zasadami.(,) Działa niszcząco na wiele tworzyw sztucznych, gumę, aluminium, miedź i cynk.(,) 

Wzór chemiczny: C9H6N2O2 / CH3C6H3(NCO)2
Masa cząsteczkowa: 174.2
Temperatura wrzenia w 2.4kPa: 129-133°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.20°C: ~ 2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6
Temperatura zapłonu: 127°C
Temperatura samozapłonu: 620°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.9-9.5 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować reakcje podobne do astmy. Wdychanie par może spowodować chemiczne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i obrzęk płuc. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.001 ppm; TLV-STEL1 0.005 ppm.
TLV: (skin); (SEN); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); kategoria rakotwórczości: 3A 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Technical toluene diisocyanate is either 100% 2,4- or a mixture of 2,4- and 2,6-isomers. TDI is a common name. CAS number of the mixture is 26471-62-5.
W zależności od wielkości narażenia wskazane jest przeprowadzenie okresowych badań lekarskich.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osobę upoważnioną przez niego.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Zapach nie ostrzega o obecności stężeń toksycznych.
See ICSC 0339. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+; R: 26-36/37/38-40-42/43-52/53; S: (1/2)-23-36/37-45-61; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018