« Takaisin hakulomakkeelle  
ANTRANIILIHAPPOICSC: 1295 (Marraskuu 2008)
2-Aminobentsoehappo
Karboksianiliini
1-Amino-2-karboksibentseeni
CAS #: 118-92-3
EC Numero: 204-287-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista. 
PAKKAUS
 
ANTRANIILIHAPPO ICSC: 1295
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN HIUTALEITA TAI VALKOINEN-KELTAINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu typen oksideja. Liuos vedessä on heikko happo. Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C7H7NO2
Molekyylimassa: 137.1
Hajoaa 200 °C:ssa
Sulamislämpötila: 146-148 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.35 (huono)
Höyrynpaine, Pa 52.6 °C:ssa: 0.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 150 °C
Itsesyttymislämpötila: >530°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.99-1.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lintuihin. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä . 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5410 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi