« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1,1,2-TETRAFLUORIETAANIICSC: 1281 (Maaliskuu 1998)
HFC 134a
CAS #: 811-97-2
YK #: 3159
EC Numero: 212-377-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Uneliaisuus  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.   
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
1,1,1,2-TETRAFLUORIETAANI ICSC: 1281
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C2H2F4
Molekyylimassa: 102.03
Kiehumislämpötila: -26°C
Sulamislämpötila: -101 °C
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 630
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.06  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja sydän- ja verisuonielimistössä. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 4200 mg/m3, 1000 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1500 g/m³.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi