« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKETENIICSC: 1280
But-3-en-3-olidi
3-Buteno-beta-laktoni
4-Metyleeni-2-oksetanoni
Asetylketeni
Maaliskuu 1998
CAS #: 674-82-8
YK #: 2521
EC Number: 211-617-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 33°C:en lämpötilassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen, emästen tai veden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 33°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa. EI vettä sisältäviä aineita. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään hapoista, emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Jäähdytetty. Kuiva. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Kuljeta vain stabiloituna. 
DIKETENI ICSC: 1280
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu hitaasti. Aine polymeroituu kiivaasti lämmetessään tai happojen ja emästen vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti veden kanssa. 

Molekyylikaava: C4H4O2
Molekyylimassa: 84.1
Kiehumislämpötila: 127°C
Sulamislämpötila: -7 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.09
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 33 °C
Itsesyttymislämpötila: 275°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-11.7 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Synonyyminä on käytetty myös nimeä Vinyyliaseto-beta-laktoni. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 560 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2830 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-20; S: (2)-3; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi