« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIGLYSIDYYLI-ISOSYANURAATTIICSC: 1274 (Elokuu 1997)
1,3,5-tris(Oksiranyylimetyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni
TGIC
1,3,5-Triglysidyyli-isosyanuraatti
s-Triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni
tris(Epoksipropyyli)isosyanuraatti
CAS #: 2451-62-9
EC Numero: 219-514-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
TRIGLYSIDYYLI-ISOSYANURAATTI ICSC: 1274
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA JAUHETTA TAI RAKEITA 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumennettaessa yli 120 °C:een yli 12 tunnin ajan tai katalyyttien vaikutuksesta. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Sulanut olomuoto reagoi nopeasti primääristen ja sekundääristen amiinien, karboksyylihappojen ja anhydridien, merkaptaanien, fenolien ja alkoholien kanssa. 

Molekyylikaava: C12H15N3O6
Molekyylimassa: 297.3
Sulamislämpötila: 95 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.9 (tekninen laatu)
Leimahduspiste: >170 °C c.c. (tekninen laatu)
Itsesyttymislämpötila: >200°C (tekninen laatu)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.8 (tekninen laatu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, munuaisissa, maksassa, keuhkoissa ja ruoansulatuskanavassa. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 mg/m3, TWA.
MAK: herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen tekninen laatu on alfa- ja beta-isomeerien seos. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,1 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 188 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 46-23/25-41-43-48/22-52/53; S: 53-45-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi