« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLI-2-SYANOAKRYLAATTIICSC: 1272 (Huhtikuu 2000)
2-Propeenihappo, 2-syanometyyliesteri
2-Syanoakryylihappometyyliesteri
Mekrilaatti
CAS #: 137-05-3
EC Numero: 205-275-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 79°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 79°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kasvosuoja ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Anna kovettua. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
 
METYYLI-2-SYANOAKRYLAATTI ICSC: 1272
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu nopeasti , erityisesti kosteuden vaikutuksesta. Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja. 

Molekyylikaava: C5H5NO2 / CH2=C(CN)COOCH3
Molekyylimassa: 111.1
Kiehumislämpötila: 66°C
Sulamislämpötila: -40 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 24
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1
Leimahduspiste: 79 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.03 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa astmaattisia reaktioita. Ks. Huomautukset. Liimautuu (tarttuu) välittömästi biologisiin kudoksiin. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 ppm TWA; 1 ppm STEL; (DSEN) (RSEN).
MAK: 9.2 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.2 ppm; 1 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36/37/38; S: (2)-23-24/25-26 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi