« Takaisin hakulomakkeelle  
FENYYLIASETAATTIHAPPOICSC: 1260 (Kesäkuu 2006)
Bentseeniasetaattihappo
Asetaattihappo, fenyyli-
Fenyylietaanihappo
2-Fenyyliasetaattihappo
CAS #: 103-82-2
EC Numero: 203-148-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista pelkistävistä aineista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
FENYYLIASETAATTIHAPPO ICSC: 1260
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA-KELTAISIA KITEITÄ TAI HIUTALEITA, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. Liuos vedessä on heikko happo. Reagoi vahvojen emästen, voimakkaiden hapettimien ja vahvojen pelkistysaineiden kanssa. 

Molekyylikaava: C8H8O2 / C6H5CH2CO2H
Molekyylimassa: 136.1
Kiehumislämpötila: 265.5°C
Sulamislämpötila: 76.5 °C
Tiheys (77 °C:ssa): 1.09 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.16
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Leimahduspiste: 132 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 543°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.41  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1,27 mg/l ja vesikirpulle EC50 (24 h) = 11 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi