« Takaisin hakulomakkeelle  
FURAANIICSC: 1257 (Huhtikuu 2014)
Furfuraani
Divinyleenioksidi
Oksasyklopentadieeni
CAS #: 110-00-9
YK #: 2389
EC Numero: 203-727-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Kiristävä tunne rinnassa. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä suljettua prosessia tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä hengitettynä
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa vahingoittaa maksaa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Viileä. Säilytä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
FURAANI ICSC: 1257
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU RUSKEAKSI SEISOESSAAN. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Joutuessaan kosketuksiin ilman kehittää räjähtäviä peroksideja. Reagoi hapettimien ja happojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C4H4O
Molekyylimassa: 68.1
Kiehumislämpötila: 31.3°C
Sulamislämpötila: -85.6 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.94
Liukoisuus veteen, g/l 25 °C:ssa: 10
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 65.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.9
Leimahduspiste: -35 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.3-14.3
Itsesyttymislämpötila: 390°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.34
Viskositeetti: 0.38 mPa*s 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Altistuminen voi aiheuttaa vakavan keuhkovaurion. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa perimävaurioita ihmisille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 0.056 mg/m3, 0.02 ppm; hetkellisyysluokka: II(1); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T; R: 45-12-19-20/22-38-48/22-68-52/53; S: 53-45-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi